Algemene Voorwaarden - Authentic By SG

Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoopsvoorwaarden Authentic
 
 
Ondernemingsgegevens:
 
Naam: Authentic
e-mail: info@authenticbysg.be
Ondernemingsnummer: BE 0764 957 044
 
Kleine onderneming, vrijgesteld van BTW.

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Authentic, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint Lambertusstraat 65, 3940 Hechtel-Eksel, BTW BE 0764.957.044, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Authentic moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk Authentic aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten. Authentic geniet van "bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen"; aldus wordt er geen BTW in rekening gebracht aan de klant.
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Daarnaast is ieder product met de hand gemaakt, dit kan qua vorm of kleur lichtjes afwijkend van de foto’s zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Authentic niet. Authentic is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Authentic is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Authentic is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden. Elk product wordt geleverd met daarbij horende gebruiksaanwijzing.
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Authentic. Authentic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.
 
Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling via overschrijving.
 
Authentic is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Authentic.
 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Authentic te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
De website, de foto’s, het logo, de beelden, de teksten en de werken op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Authentic.
 
De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Authentic.

Artikel 6: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Authentic.
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
 
De weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:
     
  • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen;
  •  
  • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  •  
  • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
  
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Authentic via een ondubbelzinnige verklaring naar info@authenticbysg.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Authentic heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Authentic. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Authentic zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Authentic alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Authentic op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Authentic wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Authentic geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
Authentic betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen via info@authenticbysg.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Authentic.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Authentic zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
Artikel 8: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Authentic om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Authentic. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
 
[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]
 
 
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
 
Aan [hier dient de onderneming zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen] :
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
 
 
Naam/Namen consument(en) :
 
Adres consument(en) :
 
 
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
 
Datum :
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
Terug naar de inhoud